مهلت ارسال مقالات: 10 مرداد 96
 مهلت واریز هزینه ها : 14 مرداد 96
زمان کنگره : 17 مرداد 96| راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني