مهلت ارسال مقالات:
18 شهریور 96

مهلت واریز هزینه ها :
19 شهریور 96

زمان کنگره :
22 شهریور 96صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: 18 شهریور 96
 مهلت واریز هزینه ها : 19 شهریور 96
زمان کنگره : 22 شهریور 96

 ارسال بسته های پستی 15 روز کاری