مهلت ارسال مقالات: 10 مرداد 96
 مهلت واریز هزینه ها : 14 مرداد 96
زمان کنگره : 17 مرداد 96صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی و داوران
.: اعضای کمیته علمی و داوران

رديف

نام و نام خانوادگی

1

جناب آقای دکتر مسعود سلیمان پور

2

سرکار خانم دکتر آتنا اسلامی فاروجی

3

جناب آقای دکتر مهدی بهروش

4

جناب آقای دکتر محمودرضا سعدی خانی

5

جناب آقای دکتر سعید جاهدی پور

6

سرکار خانم دکتر هاجر مزیدی

7

جناب آقای  محسن احمدی

8

جناب آقای وحید درخش احمدی

9

جناب آقای  مجید گلزار

10

سرکار خانم دکتر فرزانه محمدپور