این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

مهلت ارسال مقالات:
18 شهریور 96

مهلت واریز هزینه ها :
19 شهریور 96

زمان کنگره :
22 شهریور 96صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی و داوران
.: اعضای کمیته علمی و داوران

رديف

نام و نام خانوادگی

1

جناب آقای دکتر مسعود سلیمان پور

2

سرکار خانم دکتر آتنا اسلامی فاروجی

3

جناب آقای دکتر مهدی بهروش

4

جناب آقای دکتر محمودرضا سعدی خانی

5

جناب آقای دکتر سعید جاهدی پور

6

سرکار خانم دکتر هاجر مزیدی

7

جناب آقای  محسن احمدی

8

جناب آقای وحید درخش احمدی

9

جناب آقای  مجید گلزار

10

سرکار خانم دکتر فرزانه محمدپور