مهلت ارسال مقالات: 10 مرداد 96
 مهلت واریز هزینه ها : 14 مرداد 96
زمان کنگره : 17 مرداد 96صفحه اصلی > ساختار سازمانی کنگره
.: ساختار سازمانی کنگره


دبیر علمی کنگره
(مدیر مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل در ایران)
دبیر کل کنگره
(رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین)